Werkwijze

Werkwijze

Wanneer je overweegt je aan te melden voor behandeling bij Ferenschild Psychologie in de Praktijk dan kan dat via het inschrijfformulier. Ik streef ernaar wachttijden zo veel mogelijk te beperken. Een eerste afspraak plan ik altijd direct bij aanmelding met je in. Kijk voor de actuele wachttijden onder contact. Met een verwijsbrief (klik hier voor wat daar in moet staan) voor Basis GGZ kom je in aanmerking voor een vergoeding van de behandeling binnen mijn praktijk via je verzekering. (mocht ik geen contract met betreffende verzekeraar hebben dan verloopt vergoeding via de restitutie of in natura polis). Het is altijd raadzaam even bij je verzekeraar te checken of er een contract met mijn praktijk is. Daartoe zijn de AGB-codes (onderaan de pagina) handig om aan hen door te geven.

Voor meer informatie of vragen, is het altijd mogelijk contact met mij op te nemen.Intake

Na aanmelding zal als eerste een intakegesprek plaatsvinden. Hierbij maken we kennis en komen de reden(en) van aanmelding en de hulpvraag aan bod. We spreken over je persoonlijkheid, achtergrond, leefomstandigheden en andere zaken die van belang zijn voor het krijgen van een goed beeld van het probleem. Ook informatie uit de verwijsbrief van de huisarts of een andere verwijzer zal hierbij betrokken worden. Op basis van het intakegesprek geef ik een advies voor behandeling en worden afspraken voor een behandelplan gemaakt. Ter aanvulling op het intakegesprek wordt ook gevraagd een klachtgerichte vragenlijst (ROM-vragenlijst) in te vullen. Dit is een eis die de verzakeraars stellen aan eerstelijnspraktijken – gegevens worden anoniem in de vorm van begin- en eindcijfers aan hen doorgegeven. Op die manier wordt de effectiviteit van praktijken gemonitord. Met jouw toestemming ontvangt de huisarts een schriftelijke terugkoppeling na behandeling. Indien blijkt dat uw klachten te licht of te zwaar zijn om in aanmerking te komen voor (verzekerings)vergoeding via de Basis GGZ kijken we met elkaar wat er wel mogelijk is.Behandeling

De behandeling zal zo snel mogelijk van start gaan. Afspraken plannen we samen in en vinden plaats volgens een overeengekomen frequentie (bijvoorbeeld wekelijks, tweewekelijks of maandelijks). Een sessie bestaat uit een 45 tot 60 minuten gesprek. (Afhankelijk van behoefte en hulpvraag)
Het verloop van de behandeling evalueren we regelmatig. Indien nodig wordt het behandelplan in overleg aangepast. De behandeling wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Waarbij nogmaals de klachtgerichte vragenlijst (ROM-vragenlijst) en een vragenlijst over tevredenheid met de behandeling ingevuld wordt. Ook stellen we samen een terugval-preventieplan op. Dat is jouw handleiding (maatgemaakt op wie jij bent en wat je nodig hebt) om verder te kunnen.Het annuleren van afspraken

Indien verhinderd voor een afspraak, dan dien je dit minimaal 24 uur van te voren door te geven via telefoon (0639515915) of e-mail (info@ferenschild.nl). In dat geval is het kosteloos. Indien je niet of te laat afzegt ben ik genoodzaakt de kosten van de gereserveerde tijd van de sessie in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 105,- en worden niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je dient deze dan dus zelf te voldoen.Beroepcode

Ik sta ingeschreven in het BIG register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ik werk dan ook volgens de beroepscode van het NIP/LVVP. Je vindt hier de volledige beroepscode: Beroepscode NIP/LVVP - www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/
Hieronder heb ik een paar belangrijke punten uit de beroepscode weergegeven:


Informatieplicht

De cliënt wordt door de psycholoog van tevoren geïnformeerd over wat hem/haar te wachten staat, over zijn/haar rechten en over de kosten. De client verstrekt kloppende informatie aan de psycholoog aangaande zaken als; persoonsgegevens, huisartsverwijzing, verzekeraar en bereikbaarheid.


Geheimhouding

De psycholoog is verplicht tot geheimhouding; alles wat je vertelt valt onder het beroepsgeheim en alle gegevens over jou worden vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt. Uitzonderingen hierop kunnen zijn de huisarts en de zorgverzekeraar. Bij aanvang van de behandeling geeft je als client namelijk aan dat er toestemming gegeven wordt voor informatie uitwisseling met de huisarts. Ten aanzien van de zorgverzekeraar kun je middels een privacyverklaring bezwaar aantekenen tegen het verstrekken van informatie die herleidbaar is tot de diagnose. Ik zal als behandelaar echter mij het recht voorbehouden om indien ik gevaar zie in gedragingen/uitspraken over voorgenomen handelen voor betrokken client zelf of zijn/haar omgeving na vermelden aan client contact op nemen met daartoe benodigde instanties.Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Ondanks mijn streven naar goede kwaliteit en dienstverlening kan er ook bij mij iets verkeerd gaan. Wat kun je dan doen als client:

1) Een klacht indienen bij mij als zijnde jouw psycholoog. Een rechtstreeks gesprek is vaak de snelste weg tot een oplossing. Je kunt mij ook bellen of een brief schrijven. Je klacht wordt altijd serieus genomen.

2) Klachtenregeling LVVP: De Geschillencommissie Zorg in Den Haag neemt klachten in behandeling over psychologen die LVVP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode). Meer informatie over de procedure leest u op de site van het LVVP: https://lvvp.info/over/wet-en-regelgeving/wkkgz/de-lvvp-klachten-en-geschillenregeling

3) Tuchtcollege wet BIG: Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/Privacystatement

Mijn praktijk privacystatement is hier te vinden: Privacystatement

Neem contact op

+31 6 39 51 59 15