Vergoeding

Hoe staat het met de vergoeding van behandeling?

Contracten met zorgverzekeraars


Sinds Januari 2022 zijn de verzekeraars overgegaan op het nieuwe ZorgPrestatieModel.

Ferenschild Psychologie in de Praktijk heeft vanaf die tijd opnieuw contracten met verschillende zorgverzekeraars afgesloten.

Om zeker te zijn dat een verzekeraar de zorg van Ferenschild Psychologie in de Praktijk vergoed verzoek ik u met de onderstaande AGB-codes even contact op te nemen met uw verzekeraar.
AGB-code Behandelaar: 94013112
AGB-code Praktijk: 94064634
Met deze codes ziet uw verzekeraar direct of er een contract is.

Mocht dat er niet zijn dan valt behandeling onder de onverzekerde zorg en gelden de regels zoals hieronder beschreven staan.


Bij gecontracteerde zorgverzekeraars kan de verzekerde zorg door mij direct gedeclareerd worden. Je ontvangt dan dus geen nota.

Eigen Risico

Wel wijs ik nog even op het verplichte eigen risico dat geldt voor alle geneeskundige zorg. Dit geldt bij zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg. Het standaard eigen risico voor bedraagt € 385,- euro per jaar. Wanneer u een ander (hoger) eigen risico heeft gekozen dan geldt dat bedrag.

Let op: met de invoering van het Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022, wordt het eigen risico ieder jaar opnieuw aangesproken. Bestaat een traject dus uit consulten in twee verschillende kalenderjaren dan wordt het eigen risico van beide jaren (naar rato) aangesproken. Dit geldt ook voor trajecten die in 2021 (in de oude bekostiging) zijn gestart. Download hier een folder over het Zorgprestatiemodel.


Tarieven verzekerde zorg

De duur en het type van een consult bepaalt het tarief. De NZa stelt ieder jaar de (maximum)tarieven vast, die u hieronder kan vinden.

  - Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.
  - Voor verzekeraars waarmee ik wel een contract heb afgesloten hanteer ik de contractueel overeengekomen tarieven, die een per contract verschillend percentage bedragen van door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Download hier een overzicht van de door NZa vastgestelde maximumtarieven voor .Zorgprestatiemodel: Per 1 januari 2022 is de bekostiging van de GGZ gewijzigd. Om die reden zijn alle trajecten die in 2021 zijn gestart op 31-12-2021 afgesloten. Vanaf 2022 worden de consulten vervolgens los gedeclareerd en niet meer als traject.

Download hier een folder over het Zorgprestatiemodel.


Tarieven onverzekerde zorg

De zorgverzekeraars hebben een aantal klachten en problemen uitgesloten van vergoeding. Als er sprake is van werkproblemen, relatieproblemen of als er geen DSM-IV stoornis kan worden vastgesteld, dan wordt de behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u voor deze problemen graag in behandeling wilt komen, zult u daarom zelf moeten betalen. Ook in dat geval hanteert de praktijk 100% van het onderstaande door de NZa vastgestelde maximumtarief voor een ‘niet-basispakketzorg consult’.

Download hier een overzicht van de door NZa vastgestelde maximumtarieven voor .


Niet nagekomen afspraken

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de afspraak te worden afgezegd of verplaatst. Indien je niet of te laat afzegt ben ik genoodzaakt, ongeacht de reden voor afzegging, de kosten van de gereserveerde tijd van de sessie in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 105,- en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U dient deze dus zelf te voldoen.


Betalingsvoorwaarden

Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg krijgt u van mij de factuur van de behandeling. De praktijk werkt met de betalingsvoorwaarden van de LVVP, de beroepsorganisatie van vrijgevestigde psychologen. U kunt de betalingsvoorwaarden hier downloaden.

Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg krijgt je van mij de factuur van de behandeling. De praktijk werkt met de betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie van psychologen. Deze zijn als volgt:

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

2. Afspraken moeten uiterlijk 1 werkdag voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 1 werkdag voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

3. Alle door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde bedragen voor het onderzoek en/of de behandeling en andere vergoedingen dienen door de cliënt te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van de factuur. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

4. Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij ingebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

5. Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.

8. Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

Neem contact op

+31 6 39 51 59 15